Informacje

RUSZYŁY KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2024 R.

W związku z rozpoczęciem prac nad „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewoz i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, Wójt Gminy Wąsewo zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do włączenia się w tworzenie ww. dokumentu i tym samym do składania swoich uwag oraz opinii na temat kształtu przyszłorocznego Programu.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,

 • u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi
  w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 8.

Jednocześnie informuję, że w ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowane jest:
- spotkanie konsultacyjne w dniu 25.10.2023 r. o godz. 14.00 na sali konferencyjnej UG Wąsewo,
- spotkanie  Zespołu ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 25.10.2023 r. o godz. 15.30  w sali konferencyjnej UG Wąsewo.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 11 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu


Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

 Informujemy, że w terminie od dnia 5 października do 27 października 2022 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” na tablicy ogłoszeń Urzędu,  na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”.

Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również przekazana organizacjom pozarządowym. 26 października br. wyznaczono termin spotkania konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Wąsewo z organizacjami, które mogły wnieść uwagi, wnioski oraz opinię w sprawie niniejszego programu.

Wszelkie uwagi do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo lub e-mailem:  na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

 

Wyniki konsultacji:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwag do treści projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.  Projekt dokumentu omawiany będzie przez Radnych Gminy Wąsewo podczas komisji, po czym w formie uchwały stanie się przedmiotem głosowania na najbliższej sesji w miesiącu listopadzie br. W związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” uważa się za zakończone.


Ruszyły konsultacje programu współpracy na 2023r. 

W związku z rozpoczęciem prac nad „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, Wójt Gminy Wąsewo zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do włączenia się w tworzenie ww. dokumentu i tym samym do składania swoich uwag oraz opinii na temat kształtu przyszłorocznego Programu.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,
 • u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi
  w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 8.

Jednocześnie informuję, że w ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowane jest:
- spotkanie konsultacyjne w dniu 26.10.2022 r. o godz. 14.00 na sali konferencyjnej UG Wąsewo,
- spotkanie  Zespołu ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 26.10.2021 r. o godz. 15.30  w sali konferencyjnej UG Wąsewo.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 5 października 2022 r. do 27 października 2022 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

 

 Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu


Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Informujemy, że w terminie od dnia 30 września do 21 października 2021 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”.

Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również przekazana organizacjom pozarządowym. W dniu 12 października  br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Wąsewo z organizacjami, które były zainteresowane wniesieniem uwag oraz wniosków i opinii w sprawie niniejszego programu.

Wszelkie uwagi do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej
w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo lub e-mailem: na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

Wyniki konsultacji:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wnieśli uwagi do treści projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, w zakresie dopisania w Rozdziale V, §8, pkt 8 „Działania wspierające na rzecz osób starszych”.  Projekt dokumentu wraz z wniesionymi zmianami omawiany będzie przez Radnych Gminy Wąsewo podczas komisji, po czym w formie uchwały stanie się przedmiotem głosowania na najbliższej sesji                 w miesiącu listopadzie br. W związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” uważa się za zakończone.

 


RUSZYŁY KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2022 R.

W związku z rozpoczęciem prac nad „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do włączenia się w tworzenie ww. dokumentu i tym samym do składania swoich uwag oraz opinii na temat kształtu przyszłorocznego Programu.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,
 • u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi
  w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 8.

Jednocześnie informuję, że w ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowane jest:
- spotkanie konsultacyjne w dniu 12.10.2021 r. o godz. 14.00 na sali konferencyjnej UG Wąsewo,
- spotkanie  Zespołu ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 12.10.2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej UG Wąsewo.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 30 września 2021 r. do 21 października 2021 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

 

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu


RUSZYŁY KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2021 R.

W związku z rozpoczęciem prac nad „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do włączenia się w tworzenie ww. dokumentu i tym samym do składania swoich uwag oraz opinii na temat kształtu przyszłorocznego Programu.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,
 • u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi
  w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 8.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 14 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu

Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Informujemy, że w terminie od dnia 14 października do 5 listopada 2020 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”.

Wszelkie uwagi do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej
w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo lub e-mailem: na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

Wyniki konsultacji:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwagi do treści projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Projekt dokumentu omawiany będzie przez radnych gminy podczas komisji, po czym w formie uchwały stanie się przedmiotem głosowania na najbliższej sesji w miesiącu listopadzie br. W związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” uważa się za zakończone.


Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo  z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Informujemy, że w terminie od dnia 31 października do 22 listopada 2019 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”.

Wszelkie uwagi do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo lub e-mailem: na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

Wyniki konsultacji:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwagi do treści projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Projekt dokumentu omawiany będzie przez radnych gminy podczas komisji, po czym w formie uchwały stanie się przedmiotem głosowania na najbliższej sesji w miesiącu listopadzie br. W związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” uważa się za zakończone.


 

Ruszyły Konsultacje Programu Współpracy na 2020r.

Rozpoczynają się prace przygotowujące „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zasady współpracy z samorządem oraz zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są konsultacje społeczne.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,

- u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi

- w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 8.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 31 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

Jednocześnie informuję, że w ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowane jest:
- spotkanie konsultacyjne w dniu 18.11.2019 r. o godz. 15.00 na sali konferencyjnej UG Wąsewo,
- spotkanie  Zespołu ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 18.11.2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej UG Wąsewo.

 

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu

Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Informujemy, że w terminie od dnia 02 do 24 października 2018 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”. Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również przekazana organizacjom pozarządowym. W dniu 11 października  br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Wąsewo z organizacjami, które były zainteresowane wniesieniem uwag oraz wniosków i opinii w sprawie niniejszego programu. W trakcie spotkania ustalono, że  organizacje pozarządowe złożą do Wójta Gminy Wąsewo pismo o zwiększenie planowanej kwoty środków przeznaczonych na realizację  programu w tym zakresu zadań publicznych w 2019 roku.

Natomiast w dniu 24 października br. Zespół ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi podsumował proces konsultacji programu.

Wszelkie uwagi do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo lub e-mailem: wasewo@pro.onet.pl.

Wyniki konsultacji:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wnieśli uwagi do treści projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, w zakresie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu. Projekt dokumentu wraz z wniesionymi zmianami omawiany będzie przez radnych gminy podczas komisji, po czym w formie uchwały stanie się przedmiotem głosowania na najbliższej sesji w miesiącu listopadzie br. W związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” uważa się za zakończone.

 

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Wąsewo na 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Marta Wójcik

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz promocji i rozwoju gminy

 


Rozpoczynają się prace przygotowujące „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zasady współpracy z samorządem oraz zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są konsultacje społeczne.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,
 • u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi
  w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 8.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 02 do 24 października 2018 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

Jednocześnie informuję, że w ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowane jest:
- spotkanie konsultacyjne w dniu 11.10.2018 r. o godz. 15.00 na sali konferencyjnej UG Wąsewo,
- spotkanie  Zespołu ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 24.10.2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej UG Wąsewo.

 

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu


Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Informujemy, że w terminie od dnia 27 września do 20 października 2016 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”. Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również przekazana organizacjom pozarządowym. W dniu 05 października  br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Wąsewo z organizacjami, które byłyby zainteresowane wniesieniem uwag oraz wniosków i opinii w sprawie niniejszego programu. Tematem spotkania były również nowe przepisy dotyczące wprowadzenia nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, związane z realizacją zadań publicznych. Nowe druki obowiązywały będą już podczas najbliższych konkursów na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Natomiast w dniu 21 października br. Zespół ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi podsumował proces konsultacji programu.

Wszelkie uwagi do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, e-mailem: wasewo@pro.onet.pl.

Wyniki konsultacji:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwag do treści wypracowanego dokumentu, który omawiany był przez radnych podczas komisji, po czym w formie uchwały stanie się przedmiotem głosowania na sesji w dniu 27 października br.
W związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” uważa się za zakończone.

 

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Wąsewo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Marta Wójcik

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz promocji i rozwoju gminy


Rozpoczynają się prace przygotowujące „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zasady współpracy z samorządem oraz zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są konsultacje społeczne.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,

u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 8.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 27 września do 20 października 2016 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl
lub marta.wojcik@wasewo.pl

Jednocześnie informuję, że w ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowane jest:
- spotkanie konsultacyjne w dniu 05.10.2016 r. o godz. 15.00 na sali konferencyjnej UG Wąsewo,
- spotkanie  Zespołu ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 21.10.2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej UG Wąsewo.

 

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- ogłoszenie

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu

Marta Wójcik

inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

promocji i rozwoju gminy


Informujemy, że w terminie od dnia 06 do 27 października 2015 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”. Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również przekazana organizacjom pozarządowym. W dniach 16 i 19 października br. odbyły się spotkania konsultacyjne w Urzędzie Gminy Wąsewo z organizacjami, które były zainteresowane wniesieniem uwag oraz wniosków i opinii w sprawie niniejszego programu.

Wszelkie uwagi do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, e-mailem: wasewo@pro.onet.pl.

Wyniki konsultacji:

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w przedmiotowym programie (formularz konsultacyjny w załączeniu).

W związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” uważa się za zakończone.

,„Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016wraz ze zgłoszonymi uwagami został przyjęty przez Radę Gminy Wąsewo w dniu 30 października 2015 r.

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Wąsewo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Marta Wójcik

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
koordynator projekt ów POKL i POIG


Rozpoczynają się prace przygotowujące „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zasady współpracy z samorządem oraz zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są konsultacje społeczne.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,

- u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 8.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 06 do 27 października 2015 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

Jednocześnie informuję, że w ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowane jest:
- spotkanie konsultacyjne w dniu 16.10.2015 r. o godz. 14.00 na sali konferencyjnej UG Wąsewo,
- spotkanie  Zespołu ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 23.10.2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej UG Wąsewo.

 

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu

Marta Wójcik

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

koordynator projekt ów POKL i POIG


Zakończenie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Informujemy, że w terminie od dnia 18 września 2014 r. do dnia 06 października 2014 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”. Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również przekazana organizacjom pozarządowym pocztą tradycyjną. W dniach 22 i 29 września br. odbyły się spotkania konsultacyjne w Urzędzie Gminy Wąsewo z organizacjami, które były zainteresowane wniesieniem uwag oraz wniosków i opinii w sprawie niniejszego programu.

Wszelkie uwagi do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, e-mailem: wasewo@pro.onet.pl.

Wyniki konsultacji:

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w przedmiotowym programie (formularz konsultacyjny w załączeniu).

W związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” uważa się za zakończone.

 

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Wąsewo w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Marta Wójcik

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
koordynator projekt ów POKL i POIG


Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

W związku z obowiązkami, jakie nakłada na samorządy ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji projekt „Roczny Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Opracowany program będzie stanowił podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.Sposób konsultowania projektu został określony w Uchwale Nr XXXVI/188/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2010 r. – w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,

- u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, p. 8.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 18 września 2014 r. do 06 października 2014 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl i marta.wojcik@wasewo.pl

Jednocześnie informujemy, że zaplanowane jest spotkanie konsultacyjne w terminie 22 i 29 września 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo.

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu


Zakończenie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Informujemy, iż w związku z prowadzonymi do dnia 25 października 2013 roku konsultacjami społecznymi Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” nie zgłoszono uwag do wyżej wymienionego projektu.

Termin:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 17 października 2013r. do dnia 25 października 2013r.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” na tablicy ogłoszeń Urzęd, na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”. Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również przekazana organizacjom pozarządowym pocztą tradycyjną.

Opinie i wnioski do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, e-mailem: wasewo@pro.onet.pl.

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag do przedmiotowego projektu, w związku z powyższym konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” uważa się za zakończone.


Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014

W związku z obowiązkami, jakie nakłada na samorządy ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji projekt „Roczny Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Opracowany program będzie stanowił podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Sposób konsultowania projektu został określony w Uchwale Nr XXXVI/188/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2010r. – w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt programu został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”.

Wszelkie propozycje do Programu prosimy składać pisemnie na załączonym Formularzu w terminie do 25 października 2013r. w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl

 

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu


Podsumowanie współpracy Gminy Wąsewo z NGO - 2012 rok

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w załączeniu Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.

Do pobrania:

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok


Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013

W związku z obowiązkami, jakie nakłada na samorządy ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji projekt „Roczny Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Opracowany program będzie stanowił podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Sposób konsultowania projektu został określony w Uchwale Nr XXXVI/188/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2010r.  – w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt programu został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”.

Wszelkie propozycje do Programu prosimy składać pisemnie na załączonym Formularzu w terminie do 31 października 2012r. w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu


Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Wąsewo, do konsultowania programu współpracy na 2012 rok w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść projektu programu są dostępne na stronie internetowej www.wasewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt programu został również umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo. 

Uwagi, opinie i wnioski dotyczące programu można składać od dnia 24 października br. do dnia 3 listopada br. na jeden z poniższych sposobów:

1.     ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 6, –od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 15.00,

2.     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wasewo@pro.onet.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

3.     za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo (decyduje data wpływy do urzędu).

 Organizacje uczestniczące w konsultacji są zobligowane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także danych teleadresowych (adres, telefon, e-mail).

Do pobrania:

 

- Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

 

 


 

Organizacje pozarządowe

Do pobrania:

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marcin
(2010-11-24 09:39:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Godlewski Arkadiusz
(2023-10-10 14:18:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki