Ruszają prace nad opracowaniem WPGO

Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Treść komunikatu:

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

·         Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego (załącznik nr 1), 

·         Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim (załącznik nr 2),

·         Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego (załącznik nr 3),

·         Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (załącznik nr 4),

·         Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów (załącznik nr 5), 

Czego dotyczy opracowanie
Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. 

W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar. 

Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

Wypełnij ankietę
Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM prowadzi ankietyzację. Ankiety mogą wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

Ankietę można przesyłać w terminie od 16 marca 2023 roku do 17 kwietnia 2023 roku w następujący sposób:

·         mieszkańcy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms i przesłanie elektronicznie lub wypełnienie ankiety w MS Word i wysłanie do urzędu w formie papierowej (nie wymaga się podpisywania i podawania danych osobowych wypełniającego ankietę – jedynie gminę, z której pochodzi mieszkaniec i przedział wiekowy)

·         gminy i związki gmin, starostwa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów:

o   posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms (w przeglądarce MS Edge!), ściągnięcie ankiety do pdf i opatrzenie jej podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną i wysłanie na adres pgowm2030@mazovia.pl, lub

o   nieposiadające kwalifikowanego podpisy elektronicznego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms oraz wypełnienie ankiety w MS Word, opatrzenie podpisem przez osobę uprawnioną oraz przesłanie w wersji papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

ul. Solidarności 61, 

03-402 Warszawa 

W przypadku braku możliwości przesłania ankiety w formie elektronicznej prosimy o wysłanie jej tylko w wersji papierowej na wskazany wyżej adres lub przekazanie informacji ustnie (do protokołu) poprzez kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod numerami telefonów: 22 356 3839, 22 5979092, 22 5979094, 22 5979076, którzy udzielają informacji w sprawie opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu wskazanymi wyżej do kontaktu.

Zestawienie ankiet do Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030
1_Ankieta dla mieszkańca województwa mazowieckiego

2_Ankieta dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego

3_Ankieta dla gmin i związków gmin

4_Ankieta dla starostw

5_Ankieta dotycząca budowy rozbudowy modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

6_Ankieta dla przedsiębiorcy na temat funkcjonującej instalacji do mechaniczno_biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

7_Ankieta dla przedsiębiorcy na temat funkcjonującej instalacji do przetwarzania odpadów innej niż instalacja MBP

8_Ankieta dla przedsiębiorcy dotycząca funkcjonującego składowiska

9_Ankieta dla Inwestora dotycząca planów budowy_rozbudowy_modernizacji instalacji MBP

10_Ankieta dla inwestora dotycząca planów budowy instalacji do przetwarzania odpadów innej niż MBP

11_Ankieta dla inwestora dotycząca planów rozbudowy lub/i modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów innej niż MBP

12_Ankieta dla inwestora dotycząca planów budowy lub rozbudowy składowiska lub obiektu wydobywczego

Podstawa prawna:
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizuje obowiązek wynikający z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, z późn. zm.).

Klauzula informacyjna
1.       Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

2.       Dane osobowe osób:

1)      fizycznych wypowiadających się w imieniu własnym będą przetwarzane na podstawie realizacji interesu publicznego, o którym mowa w art. 6 ust. lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wynikającego z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn.zm) w celu opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”;

2)      reprezentujących osoby prawne, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. 

3)      wskazanych przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu złożenia stosownej ankiety, pisma, uwag oraz innych pism związanych z opracowaniem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”. Dane zostały podane przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu w ramach zawieranej składanej korespondencji w związku z opracowaniem planu, o którym mowa powyżej.

3.       Dane osób wskazanych w ust. 2:

1)      mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszał Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

2)      będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

4.       W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 2 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5.       Ponadto osobom wskazanym ust. 2 pkt. 1 i 3, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

6.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych, o których mowa w ust 2 pkt 1 i 2 może uniemożliwić uwzględnienie stanowiska zgłoszonego z związku z opracowaniem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”.

7.       Wypełniający ankietę, składający pismo, uwagę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 2

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marcin
(2023-04-05 11:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marcin
(2023-04-05 11:37:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki