Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych

Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych

 

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wąsewo tworzy i prowadzi Wójt Gminy Wąsewo od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wąsewo jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Wąsewo na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy utworzył z dniem 1 stycznia 2012 r. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Wąsewo (pok. 8) oraz na stronie portalu urzędu.

U w a g a

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 

Do pobrania:

- wniosek o wpisanie do rejestru

- oświadczenie

- rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr wydanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport Nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wąsewo

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marcin
(2012-01-19 12:10:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marcin
(2024-02-14 09:52:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki