Informacje

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. z  2022 r. poz. 1389), zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia w postępowaniu zwykłym, przekazuje się pisemnie za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Urząd Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo

Numer telefonu: 29 645 80 00

Numer faksu: 29 645 80 01

Adres poczty elektronicznej: wasewo@pro.onet.pl


Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

 1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
 2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
Organizator o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia zorganizowania zgromadzenia powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko organizatora, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres z tą osobą;
 2. imię, nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca  zakończenia, zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował. 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu. 

Wydanie decyzji o zakazie zorganizowania zgromadzenia następuje, jeżeli:

 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. W tym, gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach;
 • zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:

W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Zgodnie z tą procedurą organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywalną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 3. ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego za względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389).

Opłata skarbowa:

Opłaty skarbowej od zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie pobiera się.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 informuje się, że w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie (całodobowy telefon alarmowy: 987)

Numer telefonu: 22 595 13 05 lub 22 595 13 00

Numer faksu: 22 620 19 40 lub 22 695 63 53

Adres poczty elektronicznej: kryzys@mazowieckie.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marcin
(2024-02-05 15:09:26)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki