☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Wąsewo

Poniedziałek 16.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia

 XXIV Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się w  dniu 17 listopada 2021r. (środa) o godz. 1100 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII.2021 z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wąsewo na rok szkolny 2021/2022,
 4. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
 5. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 7. uchylenia uchwały w sprawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji p.n.: „Budowa drogi gminnej nr 2610113W relacji Ulasek – Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi
  krajowej nr 60”,
 8. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2021 – 2035,
 9. zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na rok 2021.
 1. Informacja z realizacji zadań oświatowych.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy, Pracowników
  i Kierowników Jednostek Gminy Wąsewo.
 3. Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych.
 4. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski
 


CYFROWA GMINA – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR

W  związku z uruchomieniem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Wąsewo zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Wąsewo do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie. Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Gminy Wąsewo w terminie do 2 listopada 2021 r. (w godzinach pracy Urzędu Gminy).

Wymagane dokumenty:

– oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
– oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;

– kopia świadectw pracy potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR:
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PGR aby otrzymać komputer/ laptop dziecko musi spełniać następujące warunki:

– dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
– dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny);
– dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w regulaminie konkursu wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa mogą skutkować koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego- pobierz

Oświadczenie_ucznia_pełnoletniego – pobierz

Deklaracja_wyboru_sprzętu - pobierz

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marcin
(2021-10-27 09:45:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marcin
(2021-11-10 12:44:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 332997