Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie podania lub druku wniosku Druk do pobrania .

Opłaty:
- Za wniosek – 5 zł
- Za zezwolenie – bez opłat
- Znaki do nabycia w sekretariacie Urzędu – w godzinach - jak w punkcie I.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu – pokój Nr.. w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7.30-15.30 oraz w czwartek - 8.00-16.00

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM/G ........ - inspektor ds. ochrony środowiska,
pok. Nr.....

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ................ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM/G ............ w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie I i III ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty skarbowe
- za odwołanie - 5 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- za każdy załącznik – 0,50 zł. - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- Znaki do nabycia w sekretariacie Urzędu – w godzinach - jak w punkcie I i III.

Ulgi
Można zwolnić z opłaty skarbowej osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 12 załącznika do ustawy.

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UM/G .......................

Podstawa prawna
art. 47 e ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2001r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2015-10-07 14:49:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2015-10-07 14:49:04)