☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Wąsewo
Grafika zawierająca herb Gmina Wąsewo

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika sprawuje Anna Barbara Budniak

Tel: (29) 645 80 00 wew.30

Skarbnik Gminy zapewnia prawidłową gospodarkę budżetową gminy.
 
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • wykonywanie innych czynności odpowiadających obowiązkom głównej księgowej określonych w ustawie o finansach publicznych,
  • dbałość o prawidłową gospodarkę środkami publicznymi - kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  • współdziałanie w opracowywaniu budżetu oraz przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach uchwalenia budżetu /parafowanie projektów/,
  • analiza wykonywania budżetu Gminy oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
  • nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminy, podległych gminie jednostek organizacyjnych,
  • nadzorowanie całokształtu prac właściwego naliczania i poboru podatków oraz opłat, prawidłowej rachunkowości i ewidencji majątku,
  • opracowywanie sprawozdawczości budżetowej,
  • dokonywanie kontroli finansowej w tym celu przygotowywanie i organizacja właściwego obiegu dokumentów księgowych i finansowych w Urzędzie,
  • zapewnienie ewidencjonowania majątku Gminy w sposób zgodny z prawem i gwarantujący jego ochronę,
  • zapewnienie realizacji przez Wójta Gminy kontroli w każdym roku budżetowym co najmniej 5% wydatków nadzorowanych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie:
   a) zapewnienia przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i  dokonywania wydatków,
   b) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych,
   c) prowadzenie gospodarki finansowej, stosowania właściwych (zgodnych z prawem) procedur w zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem
  • nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych Gminy,
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz kontrola stanowisk pracy związanych z księgowością, rozliczeniem materiałów i gospodarką finansową /w ramach kontroli wewnętrznej/,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
    

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Michalska
(2006-01-03 14:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2011-07-27 13:11:03)
 
 
liczba odwiedzin: 967833

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X