Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Inspektor - Danuta Kalupa

Telefon (029) 645 80 00 wew.30

e-mail: danuta.kalupa@wasewo.pl

Do zadań i kompetencji inspektora ds. księgowości budżetowej należy:

I. Realizacja zadań własnych:

 1. Prowadzenie księgowości budżetowej (po stronie wydatków) na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz innych aktach prawnych i normatywnych dotyczących księgowości budżetowej.
 2. Obsługa finansowo - księgowa Urzędu Gminy.
 3. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 4. Prowadzenie ewidencji finansowej wynagrodzeń.
 5. Terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazywanie zaliczek tego podatku do właściwego urzędu skarbowego.
 6. Rozliczanie umów zleceń - naliczanie i przekazywanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 7. Naliczanie i wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego.
 8. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach do celów emerytalno - rentowych (druk RP - 7) oraz do innych celów pracownikom Urzędu Gminy i GOPS.
 9. Prowadzenie kartotek wypłaconych zasiłków (rodzinnych, pielęgnacyjnych, chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych).
 10. Sporządzanie przelewów dotyczących list płac.
 11. Prowadzenie obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Wójcie Gminy oraz funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie.
 12. Prowadzenie imiennej ewidencji analitycznej dotyczącej korzystania przez pracowników ze świadczeń w zakresie funduszu socjalnego.
 13. Sporządzanie wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy.
 14. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Michalska
(2007-02-23 09:08:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2008-03-18 14:13:14)