Stanowisko ds. księgowosci

Stanowisko ds. księgowości

Inspektor - Halina Szczucińska

Telefon (029) 645 80 00 wew.30

e-mail: halina.szczucinska@wasewo.pl

Do zadań i kompetencji inspektora ds. księgowości należy:

I. Realizacja zadań własnych:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z:
  - ustawy - Ordynacja podatkowa,
  - przepisów prawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od środków transportowych, w szczególności:
  1) prowadzenie ewidencji - wymiar i windykacja podatków od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
  2) pobieranie od należności wpłaconych po terminie płatności odsetek za zwłokę, jeśli wpłaty pobierane są po wszczęciu czynności egzekucyjnych - także kosztów egzekucyjnych,
  3) bieżąca analiza realizacji zobowiązań podatkowych i terminowe wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności.
 2. Przygotowywanie do realizacji dowodów księgowych gotówkowych i bezgotówkowych (dekretowanie, sprawdzanie ich pod względem formalno - rachunkowym oraz stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych).
 3. Zgłasznie pracowników do ubezpieczenia społecznego.
 4. Dokonywanie zapłaty przelewem lub poprzez wystawienie czeków gotówkowych za zatwierdzone dowody wpłat.
 5. Sporządzanie comiesięcznych raportów rozliczeniowych do ZUS/DRA , RCA, RSN.
 6. Sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych RMUA o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników.
 7. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Spełecznych i Urzędem Skarbowym.
 8. Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej skłądników majątku, zapasów materiałów.
 9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatków od środków transportowych.
 10. Prowadzenie ewidencji analitycznej (karty wynagrodzeń) dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.
 11. Przygotowywanie w okresach kwartalnych danych odnośnie należności, wykonania, zaległości, nadpłat w podatku od środków transportowych.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.
   
Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Michalska
(2007-02-23 09:04:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2008-03-18 14:11:47)