PRZETARG NIEOGRANICZONY PT:

"Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP WĄSEWO" - nr ogłoszenia o zamówieniu - dostawy 304070-2016

Zamawiający informuje, że unieważnia ogłoszenie o zamówieniu nr  303570-2016 i ogłoszenie o zamówieniu nr  303564-2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. na Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsewie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe i nie zamontowanym na stałe.

 

Powyżej wskazane ogłoszenia zostały zamieszczone błędnie z powodu awarii strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletynu Zamówień Publicznych.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie, ogłoszenie na portalu UZP

- SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia

- formularz oferty

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- informacja o przynależności do grupy kapitałowej

- pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- wzór umowy

[Dodano 2016-08-31 15:03:49]

- odpowiedzi na pytania

[Dodano 2016-09-05  13:07:59]

- załączniki edytowalne

[Dodano 2016-09-05  13:12:59]

- odpowiedzi na pytania

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[Dodano 2016-09-08  09:41:45]

- informacja z sesji otwarcia ofert

[Dodano 2016-09-13  15:23:55]

- wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą

- oświadczenie wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą

[Dodano 2016-09-28  13:46:42]

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2016-08-31 15:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2016-09-28 13:52:01)