☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Wąsewo
Grafika zawierająca herb Gmina Wąsewo

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ww. ustawy, oraz uchwałą Nr XIII.106.2016  Rady Gminy Wąsewo  z dnia 27 maja  2016 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo,

zmienioną Uchwałą Nr XVIII.134.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w  dniach od 21.02.2018 r. do 14.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo, pok. nr 12 (I piętro) w godzinach od 11.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: bip.wasewo.eur.pl Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.03.2018 r. w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Gminy Wąsewo o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu […] oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku […] każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wąsewo (w Urzędzie Gminy lub pocztą na adres Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo), z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2018 r. Poprzez złożenie uwagi na piśmie zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu […] uznaje się również wniesienie uwagi za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: wasewo@pro.onet.pl albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie Gminy, pocztą na adres Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo lub e-mail: wasewo@pro.onet.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wąsewo.

 

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Do pobrania:

- tekst

- legenda

- załączniki

- prognoza

[Dodano 21.02.2018r.]

 

zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wasewo.eur.pl w dniu 12.02.2018r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2018-02-12 10:55:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2018-03-01 13:38:55)
 
 
liczba odwiedzin: 958334

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X