Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Wąsewo
Herb Gmina Wąsewo

Poniedziałek 25.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wąsewo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 stosownie do art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwałą Nr XXXIV/244/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 listopada 2014r. do 02 grudnia 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo pokój Nr 7 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl (bip.wasewo.eur.pl/public). Przedmiotem projektu planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania przestrzeni w obrębie granic planu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 listopada 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej (I piętro).

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego oraz w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w przyjęte w ww. dokumencie.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, e-mail: wasewo@pro.onet.pl lub inwestycje@wasewo.eur.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wąsewo.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2014-11-04 12:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2014-11-04 12:24:39)
 
 
ilość odwiedzin: 617997

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X