Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Wąsewo
Herb Gmina Wąsewo

Poniedziałek 25.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo, w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.17 pkt.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647 z późń. zm.) oraz na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późń. zm) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXXIV/244/2014  Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 marca 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zagospodarowania, w tym warunków zabudowy oraz przekształceń funkcjonalno- przestrzennych, dokonywanych w sposób zgodny z wymogami ładu przestrzennego. Celem tych przekształceń dla terenu objętego sporządzeniem planu tj. dla działek o nr ew. 201, 202, 168/6,169/3, 170/3, 171/3 z obrębu Zastawie,  jest stworzenie podstawy do lokalizacji m.in. zabudowy zagrodowej, produkcyjno-usługowej oraz poprawa warunków funkcjonowania terenu.

Wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w terminie do dnia 03.06.2014r.w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wąsewo pokój nr 12 lub na adres Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13,

07-311 Wąsewo, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail: wasewo@pro.onet.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r., o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2014-05-13 08:43:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2014-05-13 08:43:38)
 
 
ilość odwiedzin: 617940

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X