Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Wąsewo
Herb Gmina Wąsewo

Poniedziałek 25.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójta Gminy Wąsewo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235) oraz uchwałą Nr IV/30/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo i uchwałą Nr XII/85/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. zmieniającą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 stycznia 2014r. do 10 lutego 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo pokój Nr 7 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl,  (bip.wasewo.eur.pl). Przedmiotem projektu planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania przestrzeni w obrębie granic planu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej (I piętro).

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,   której uwaga dotyczy, na adres Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,

e-mail: wasewo@pro.onet.pl lub inwestycje@wasewo.eur.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2014 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2014r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wąsewo.

 

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

 

Do pobrania:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część opisowa

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część graficzna

- prognoza oddziaływania na środowisko - część opisowa

- prognoza oddziaływania na środowisko - część graficzna

Wytworzył:
Marcin Kania
(2014-01-14)
Udostępnił:
Marcin Kania
(2014-01-21 10:23:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2014-01-21 10:24:52)
 
 
ilość odwiedzin: 617955

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X